เจ้าของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่ปรึกษา
          
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
         รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ
         รองศาสตราจารย์วิสูตร จิระดำเกิง
         ดร.อรรถวิทย์ อุไรรัตน์
บรรณาธิการ

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ

กองบรรณาธิการ

         รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

         รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         รองศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอร์พันธุ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชฏิล พิศาลพงศ์   มหาวิทยาลัยบูรพา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

         ดร.จอมขวัญ ผลภาษี    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิณ ชูประยูร     มหาวิทยาลัยรังสิต

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท รพีพิศาล    มหาวิทยาลัยรังสิต

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒพงษ์ ชินศรี    มหาวิทยาลัยรังสิต

         ดร.ณกมล จันทร์สม   มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ

นางนฤมล พฤกษศิลป์

นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ

นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์

นางกาญจนา เพ็งคำศรี

นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน

นางสาวลมัย ประคอนสี

นางสาวประทีป ชินบดี
นางเยาวรัตน์ บางสาลี

นางสาวพรศรี สุขการค้า