การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ITE111: ระบบสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

Effectiveness of the e-Learning Courseware Media of ITE111 : Introduction to Information Systems for Students of College of Information and Communication Technology Rangsit University

บทคัดย่อ

        การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ITE111 : ระบบสารสนเทศเบื้องต้น  ให้มีประสิทธิภาพ 2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภายหลังจากที่ได้เรียนรู้ผ่านสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์  รายวิชา ITE111 : ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนภายหลังจากที่ได้เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   รายวิชา ITE111 : ระบบสารสนเทศเบื้องต้น   นักศึกษามีอิสระในการเรียน สามารถเรียนได้ทุกที การบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละเนื้อหาตามศักยภาพและความพร้อมของผู้เรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1)  สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา ITE 111 : ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังด้วยสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์  รายวิชา ITE111 : ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 3) แบบประเมินวัดผลความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องระบบสารสนเทศเบื้องต้น  โดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จำนวน 45 คน    
       ผลการวิจัยพบว่า 
       1. ผู้เรียนที่ได้เรียนผ่านสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ITE111 : ระบบสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ  74.17/75.28 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไหว้คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า 50% 
       2. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียนผ่านบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ITE111 : ระบบสารสนเทศเบื้องต้น มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01     
       3. ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ITE111: ระบบสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.14,SD = 0.35)    

Abstract

       The purpose of this research were 1 )  To  develop   e-Learning ‘s  efficiencies  in title of  Effectiveness of the e-Learning Courseware Media of  ITE111 : Introduction  to Information Systems for Students of College of Information and  Communication   Technology  2) To study the learning achievement of learners after learning through e-Learning courseware media of  ITE111 : Introduction    to Information Systems  3) To assess the satisfaction of learners  after learning through courseware media of  ITE111 : Introduction    to Information Systems . Students are free to study. They can learn everywhere. They can also achieving the purpose of learning in each content according to the potential and readiness of the themselves.  The  Research tools use in this research were 1)  e-Learning Courseware Media of  ITE111 : Introduction to Information Systems 2) Pretest and Posttest 3)  questionnaire assessing  students opinion learning in Courseware Media of  ITE111 : Introduction    to Information Systems. The population  target was  45 students from College of Information and  Communication Technology
       The results study :
        1. e-Learning in the title of  Effectiveness of the e-Learning Courseware Media of  ITE111 : Introduction to Information Systems for Students of  College of Information and  Communication Technology has the efficiency at 74.17/75.28  which is higher than the  criteria set
       2. Score of Students after using the e-Learning Courseware Media of  ITE111 : Introduction to Information Systems higher than before using the e-Learning Courseware Media of  ITE111 : Introduction to Information Systems. Student scores are significantly different at level of  .01
       3. The students have a good satisfaction for  the e-Learning courseware media of  ITE111 : Introduction to Information Systems for Students of  College of Information and  Communication Technology the overview has average most at a high level (mean : 4.14,SD = 0.35

ดาวน์โหลด Full Paper